Kulttuurinen nuorisotyö tuo esiin nuorten toiveita ja taidetta

Meidän maaseutumestoissa, tuttavallisemmin MMM:ssä, käytettiin kulttuurisen nuorisotyön toimintamallia. Nuorille tärkeitä kysymyksiä ja ideoita käsiteltiin turvallisessa ja syrjinnästä vapaassa tilassa taiteen keinoin. Taiteella vaikuttamista vietiin maaseudulle paikkoihin, joissa sitä ei ole ennen kokeiltu tai sitä on ollut niukasti saatavilla. Keskeistä oli tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa, kuten kaikessa Nuori Taiteen tekemässä kulttuurisessa nuorisotyössä. 

Kulttuurinen nuorisotyö tukee alle 29-vuotiaiden nuorten harrastamista taiteen ja kulttuurin eri aloilta. Toiminta perustuu nuorisolakiin (§ 1285/2016). Kulttuurista nuorisotyötä tehdään mm. nuorisojärjestöissä, seurakunnissa, kunnissa, kouluissa, nuorten omaehtoisessa toiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Nuori Taide tekee kulttuurista nuorisotyötä valtakunnallisesti, painotuksena visuaalinen taide. Valtakunnallisena nuorisoalan järjestönä Nuori Taidetta sitouttaa vaatimus toteuttaa toimintaa vuosittain vähintään seitsemässä maakunnassa, joista MMM-hanke suuntautui Uusimaalle.

Taideharrastus mahdollistaa tiloja rauhalliselle kasvulle ja tutkiskelulle

Taide tarjoaa nuorille mahdollisuuden ilmaista ja tutkia itseään monin eri tavoin. Yhtä tärkeitä ovat taiteen harrastaminen katsojan tai kokijan roolissa, tuottajana, kehittäjänä tai itse taiteen tekijänä. Taideharrastus on nuorelle parhaimmillaan merkityksellinen itseilmaisun- ja tutkiskelun tila. Taideharrastamisen paikkakuntakohtaiset ja valtakunnalliset ryhmät ja yhteisöt mm. ennaltaehkäisevät nuorten yksinäisyyttä, harjoittavat empatiakykyä ja kehittävät ongelmanratkaisutaitoja. 

Taiteella on erityinen kyky käsitellä kaikkia elämän ja mielen aiheita, mikä tukee nuoria käsittelemään ympäristöstä ja itsestään nousevia tilanteita ja odotuksia. Se antaa vastapainoa kriisien täyteiselle, nopearytmiselle ja suorituskeskeiselle ympäristölle, jossa elämme. Nuorten kokemusperäiset taiteelliset tuotokset tuovat esiin näkökulmia, jotka eivät muuten pääsisi esiin. 

Uusia näkökulmia nuorten työskentelyyn tuovat taideharrastuksia ohjaamaan kutsutut eri alojen ammattilaiset, kuten esimerkiksi taiteilijat ja aktivistit. Taidealan koulutuksesta, nuorisoalan tuntemuksesta ja pedagogisesta osaamisesta on hyötyä, mutta tärkeintä on aito kiinnostus kuunnella, mitä nuorilla on kerrottavanaan. Yhteistyöllä pyritään ennaltaehkäisemään ihmisryhmien kuplautumista ja madaltamaan kynnystä aloittaa vahvasti taitoihin liitetty taideharrastus. Taiteen mahtavuus piilee siinä, että se kutsuu jokaisen mukaan juuri sellaisena kuin hän on. Taiteen tekemisen tavat ja esittämispaikat ovat moninaisia ja ne muuttuvat jatkuvasti moninaisten taiteentekijöiden myötä.

Taideharrastus tukee elämänlaajuista oppimista ja joillekin siitä tulee ammatti. Hyvinvoivilla ja toimintakykyisillä ammattilaisilla on laaja osaaminen ja he kykenevät tuottamaan monimutkaistuviin kysymyksiin ratkaisuehdotuksia, jotka kestävät aikaa ja ylläpitävät uskoa tulevaisuuteen. Kestävän työelämän taitojen harjoittelu on tärkeä osa kulttuurista nuorisotyötä.

Jotta yksikään nuori ei jäisi ulkopuolelle

Yhteiskunnasta löytyy erilaisia perinteitä ja tulevaisuuden näkymiä, jotka määrittelevät taidetta ja kulttuuria, ja niiden tärkeyttä eri hyvinvointialueilla ja kaupungeissa. Näiden arvostusten ja poliittisen päätöksenteon ei tulisi heikentää tai estää yhdenkään nuoren mahdollisuutta harrastaa ja kokea taidetta omassa elinympäristössään, etenkään maaseudulla. Taiteen opetuksen vähentyminen valtakunnallisissa perusopetuksen opetusuunnitelmassa luo entisestään paineita kulttuurisen nuorisotyön ja muun vapaan sivistystyön järjestäjille. Kulttuurinen nuorisotyö tarvitsee lisää pitkäaikaista rahoitusta, jotta jokainen nuori voi osallistua taiteeseen ja kulttuuriin ja löytää siitä itselleen jopa harrastuksen tai ammatin. 

Vaikka tavoitteet ja numerot ohjaavat päättäjiä ja nuorten ohjaajia, on nuorille taiteen ja kulttuurin harrastajille mahdollistettava jatkossakin:

  • turvallinen tila olla oma itsensä;
  • innostava ympäristö tutkia itseään ja ympäröivää maailmaa taiteen voimin; 
  • mahdollisuuksia ilmaista itseään eri taiteen menetelmin;
  • tukea kohdata muita nuoria ja eri alojen ammattilaisia ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan ja
  • harrastaa itselleen sopivalla tavalla.

Anni Rupponen
Nuori Taiteen kulttuurisen nuorisotyön tuottaja, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö