Taide on vaikuttavaa

Taidetta pidetään usein arkipäivän yläpuolella olevana asiana. Ajatellaan, ettei sen tekeminen ja kokeminen ole välttämätöntä ja hyödyllistä. Tämä on ymmärrettävää sitä vasten, että taiteeksi kutsumamme toiminta on kuulunut ihmisen historiassa juhlaviin ja erityisiin tilanteisiin ja paikkoihin. Usein se on ollut osa juhlia, rituaaleja ja pyhiä paikkoja. Näin on yhä edelleen. Nykyään myös taiteelle itselleen on rakennettu omia erityisiä paikkoja. Monet kokevat näihin menemisen vieraaksi.

Me kaikki taiteilemme

Taide ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole muusta elämästä erillään. Tähän ajatteluun pääsee käsiksi, kun ymmärtää taiteen yhtenä ihmislajille ominaisena käyttäytymisen muotona. Kaikki ihmiset tekevät ja kaikissa kulttuureissa läpi ihmiskunnan historian on tehty ja käsitelty asioita esteettisesti. Kapeasti määritelty taide on yksi muoto tätä esteettistä käyttäytymistä. 

Antropologisesta näkökulmasta taidetta tutkineet ovat jopa päätelleet, että taiteellinen toiminta on ollut osa ihmislajin selviytymiskamppailua. Sitä se voi olla myös yksittäisillä ihmisillä. Toiminnassamme nuorten kanssa on useamman kuin kerran kuullut nuorten sanovan, että taiteellinen työskentely on auttanut selviämään kasvukivuista ja mielenterveysongelmista.

Myös ihan tavallisessa elämässä kuvia ja musiikkia tehden, materiaalien työstämällä tai kehoa liikuttelemalla ihmiset pohtivat, käsittelevät tai jopa ratkaisevat asioita. Taiteellinen toiminta on myös oiva tapa jakaa kokemuksia, havaintoja ja tuntemuksia toisten kanssa. Puhe ja teksti ovat vain yksi tapa tehdä näitä asioita eikä läheskään aina tehokkain. 

Taide avaa ulottuvuuksia

Taiteen äärellä ollaan prosessissa, jonka suuntaa ei voi varmaksi tietää. Taiteen tulkinnallisuus avaa sekä tekijälle että kokijalle asioihin uusia ulottuvuuksia. Se, ettei taiteen tulkinnassa ole oikeita ja vääriä vastauksia, tekee siitä hyvän alustan keskustelulle. 

Näin kaksi Meidän maaseutumestat -hankkeen projekteissa mukana ollutta nuorta kirjoittavat taiteesta:

”Taide itsessään on todella monipuolinen asia. Se on osa kaikkea ja sitä pystyy yllättävän helposti käyttämään hyödyksi monissa asioissa.”

”Taide on todella vahva vaikuttamisen väline ja sen avulla ihmiset voivat nähdä asioita sellaisesta näkökulmasta, jota eivät ole koskaan ajatelleetkaan.”

Tutustu syvemmin nuorten kirjoittamiin teksteihin

Mahdollisuus vaikuttua taiteesta ja vaikuttaa taiteella

Nuori Taide -toiminnassamme haluamme tukea nuoria taiteen tekijöitä, mutta ihan yhtä tärkeää on luoda tilanteita, joissa nekin nuoret, jotka eivät koe taidetta omakseen, pääsevät kosketuksiin sen kanssa. Meidän maaseutumestat -hankkeessa taide vietiin nuorten omiin paikkoihin ja ympäristöihin. Ensisijaisena tavoitteena ei ollut opettaa taiteen tekemistä. Tärkeintä oli antaa nuorille kokemus, että taide ja sen tekeminen on ihan kaikkia varten ja sillä on omanlaisensa tehtävä yhteiskunnassamme. 

Siemenenä tekemiselle veimme ajatuksen siitä, että taiteellisesta työskentelystä syntyisi jotain sellaista, joka kertoisi nuorten mielestä tärkeästä asiasta muille. Toiveena oli, että taideprojektilla he voisivat vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Vaikka työskentelylle oli kovin vähän aikaa, nuoret tekivät hienoja juttuja ja heillä oli painavaa sanottavaa. 

Tutustu kaikkiin hankkeessa tehtyihin teoksiin ja kertomuksiin niiden synnystä

Projekteissa työskentelyä ohjanneiden taiteilijoiden raporteista kuvastuu hienosti se, miten työskentely eteni tilanteiden ja nuorten fiilisten mukaan. Ammattitaidollaan taiteilijat ohjasivat nuoria kohti luovaa prosessia sekä osasivat napata hetkistä ja ohi mennen sanotuista asioista kiinni. Taiteen ei pidä ajatella olevan vain suurta ja ylevää. Sen olemus ja merkitys tulee esille myös pienissä teoissa ja kohtaamisissa. Jollekin tämä pieni hetki voi olla käänteentekevä. 

Tutustu taiteilijoiden ajatuksiin hankkeesta

Päivi Venäläinen
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön toiminnanjohtaja